مهربان باش اما...
از آدمهای پرتوقع فاصله بگیر
مقیاست را بهم می زنند
و حرمت مهرت را می شکنند
آنها حافظه ی ضعیفی دارند
خوبی ها را زود
فراموش می کنند
محمود_دولت_آبادی
1 Liked
 خوششان آماده از این
امیر طاها
احسنت و صد مرحبا ... دقیقن ک گل گفتی ...!