سه تا “خ” را فراموش نکن
خدا … خوبی … خنده
برای سه تا ” و ” ارزش قائل باش
وقت … وفاداری … وجدان
تو زندگی عاشق سه تا ” ص ” باشد
صداقت … صلح … صمیمیت
سه تا ” الف ” را در زندگی از دست نده
امید … اصالت … ادب
سه تا ” ش ” تو زندگی خیلی تأثیر داره
شکر خدا … شجاعت … شهامت
آرزوی من برای شما سه تا س
سعادت … سلامتی … سربلندی
1 Liked
 خوششان آماده از این
امیر طاها
عالی ...!