اسفند 17, 2015 از
انسان ها شبیه هم عمر نمی کنند
یکی زندگی می کند یکی تحمّل
انسان ها شبیه هم تحمّل نمی کنند
یکی تاب می آورد
یکی می شِکند …
انسان ها شبیه هم نمی شکنند
یکی از وسط دو نیم می شود
دیگری تکه تکه …
تکه ها شبیه هم نیستند
تکه ای یک قرن عمر می کند
تکه ای یک روز…
مراقب هم باشیم …
1 Liked
 این را می پسندند