اسفند 20, 2015 از
برای تصاحبت نمیجنگم !!!
احاطه ات نمیکنم تا مال من شوی
خودت میدانی که نمیتوانم
ولی ......
عشق تملک نیس تعلق است !!
تعلق دو ذهن ، دو قلب
واگر....
اگر بیایی و بمانی ،
برای با تو ماندن
با دنیا میجنگم
سلام دوووستان و رفقا
من عضو جدیدم
زیاد به فضای اینجا اشنا نیستم ولی امیدوارم بتونم با شما لحظات خوبی رو داشته باشم