ĦѦღi∂ɛн(مدیر ارشد)
by on November 27, 2017
1 view
از دید کائنات این آرزوها نیستند که بزرگ یا کوچک اند
انسانها هستند که بزرگ و کوچک اند!