اسفند 26, 2015 از
یک زندگی را وقتی می شود
با خوشبختی قرین دانست
که شروعش با عشق باشد
و ختمش با جاه طلبی ...
1 Liked
 این را می پسندند