اسفند 26, 2015 از
دوستی یکی از بسیار چهــره هــای عشــق است
و عشـق بـا عقیـــده متــزلــزل نـمی شــــود ؛
عشق باعث می شـــود ، دوست را بی قیــد و شرط
بپذیری و بگذاری هــرکس به شیــوه ی خــود رشــد کند .
عشـق حاصل اعتـمـاد بـه دیـگـری است ، نـه تسلیـم دیـگری شــدن
سعی نکن به هـر قیمتی محبـوب بمـانی،چرا که عشق قیمت ندارد …!
1 Liked
 این را می پسندند