اسفند 26, 2015 از
اگــر امـــروز را خــوب زنـــدگـی کنـی ،
هــر دیـــروزی رویــایـی از خــوشبختـی ست …
و هــر فـــردایـی تــصـوری امیـــدبـخـش است ؛
پـس بـه امــروزت دقـت کـن …!
1 Liked
 این را می پسندند