اسفند 27, 2015 از
من برنده ام چون:
ذهنم را آنگونه ساخته ام که جهنم را برایم بهشت سازد.
زندگی را زیبا میبینم و وقتی به زندگی زیبا نگریستم آن گاه زیبا خواهد شد
میدانم اگر به معجزه اعتقاد و ایمان داشته باشم
برایم اتفاق خواهد افتاد و این معجزه اعتقاد و ایمان است
میدانم هر اقدام بزرگ ابتدا محال به نظر میرسد
پس تمام تلاشم را میکنم تا محال را به ممکن تبدیل سازم
آری…
من برنده ام…