اسفند 28, 2015 از
اگرقرار باشد خوبی ما، وابسته به
رفتار دیگران باشد..این دیگر خوبی نیست؛بلکه
«معامله» است...می شود پروانه بود و به هر گلی نشست
اما بهتراست
«مهربون بود و به هر
دلی نشست..!!
Sh and P
واقعا لاییییک عزیزمممم