اسفند 29, 2015 از
✿نه سمائم نه زمینم
نه به زنجیر کسی بسته ام و برده دینم
نه گرفتار و اسیرم
نه حقیرم
نه جهنم نه بهشتم
چُنین است سرشتم
این سخن را من از امروز نه گفتم نه نوشتم
بلکه از صبح ازل با قلم نور نوشتم …
به تو سربسته و در پرده بگویم
تا کسی نشنود این راز گهربار جهان را
آنچه گفتند و سرودند … تو آنی !
خود تو جان جهانی
گر نهانی و عیانی
تو ندانی که خود آن نقطه عشقی
تو خود اسرار نهانی
تو خود باغ بهشتی
تو به خود آمده از فلسفه چون و چرایی
به تو سوگند
که این راز شنیدی و نترسیدی
و بیدار شدی در همه افلاک بزرگی
نه که جزئی
نه که چون آب در اندام سبوئی
"تو خود اویی به خود آی"✿
1 Liked
 این را می پسندند