فروردین 1, 2016 از
مطالعه ای که روی صد میلیونر خود ساخته انجام شد،
تنها یک وجه مشترک را بین آنان نشان داد.
همه این مردان و زنان بسیار موفق،
تنها خوبیهای مردم را می دیدند.
1 Liked
 این را می پسندند