فروردین 1, 2016 از
گاهی خلــوتِ دوستت را بهم بــریـــز!
تا بداند که تنها نیست،
آرزوی ماست که در وجــودِ دوست
خانه ای داشته باشیم حتی به مساحت یک یاد .
"زنــدگی "کوتاه تر از آنست که به خصومت بگذرد ،
و قلب ها گرامی تر از آنند که بشکنند !!
آنچه از روزگار به دست می آید با خنده نمی مــانـــد
و آنچه از دست برود با گریه جبـــران نمی شـــود،
فــردا خورشید "طلوع "خواهد کرد حتی اگر "ما" نباشیـم …!
1 Liked
 این را می پسندند