فروردین 3, 2016 از
همه می خواهند
روی قله کوه زندگی کنند ،
اما تمام شادی ها و پیشرفتها
وقتی رخ می دهد ،
که در حال بالا رفتن از کوه هستید …