سپاس می گویم خدای خوبم را …
که زندگیم خوب است …
سازم کوک است …
صبحم قشنگ است …
قلبی شکر گزار دارم
و پر از عشق …
و یک عالمه دوست با دنیایی مهر …
خوشبختی یعنی همین …
به همین سادگی !!