بلاگ 725 » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

بلاگ 725

همه گفتند برو در س بخوان
تا نمانی پس از این سر گردان
دانش از ثروت تو کم نکند
پشت ششماد تو را خم نکند
پول و ثروت همه بر باد رود
روحت از علم و خرد شاد شود
در پی دانش و دانستن باش
نه د راندیشه نان و زن باش
خانه از علم و خرد گشته بنا
گفته این جمله مرا یک ملا
بنده هم حرف ورا گوش شدم
زندگی را که فراموش شدم
دیدم از حد بگذشت این معنا
پیر و فرتوت شدم در دنیا
در پی پیری و فروتی خویش
نه زنی بود نه خانه در پیش
پس به دنبال خرد باید بود
نه چنان که بشوی تو نابود...!
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی