فروردین 10, 2016 از
هنگام غلیان احساسات،
هیچ تصمیم مهمی نگیر.
در این صورت اشتباه خواهی کرد.
اول درونت را آرام کن.
ذهن مانند یک دریاچه است.
هنگام غلیان احساس، دریاچه مواج است.
دریاچه هنگامی نور ماه را
منعکس می کند که آرام باشــد…
1 Liked
 این را می پسندند