فروردین 10, 2016 از
پشت سرم حرف بود…
حديث شد...
مي ترسم آيه شود !
سوره اش کنند به جعل !
بعد تفسیرم کنند اين جماعت نا اهل…!!!