فروردین 10, 2016 از
در برابر هر زن زیبا ..
مرد بدبختی هم هست
که از بودن با او خسته شده است.
زیبایی یکی از ملزومات
عاشق شدن در ذهن تمام مردان است ..
اما زنی که تنها زیباست
و از داشتن قدرت درک عاجز است ...
به زودی برای مردش
تبدیل به یکی از
وسایل گوشه و کنار منزل می شود !
عادی و گاهی هم کسالت بار ...
Arsineh
آوایِ مِهر
مرسی ماریای عزیز :153: