فروردین 25, 2016 از
او به من گفت …
تو همانی که می اندیشی…
هرگاه
به این اندیشیدی
که تو یک عقابی …
به دنبال رویا هایت برو …
در آسمان زندگی اوج بگیر …
برو بالاتر ...
بالاتر تا خود قله قاف
به پائین نگاه نکن
جایگاه تو بالاست بالاتر …
تا خود خدا…
پرواز را از یاد نبر …
قفس روز مرگی را بشکن …
تو گوهر کان آفرینشی
ولی دریغ از پرواز
من به فکر افتادم تا تبری بردارم
و قفس های جهل
و بی همتی خودم را بشکنم…
راستی شما پرواز را به خاطر دارید؟؟؟
1 Liked
 این را می پسندند