فروردین 26, 2016 از
کلمه می‌تواند
تو را مشتاق کند
مثل دوست داشتن،
کلمه می‌تواند
تو را سبز کند مثل خوشحالم،
کلمه می‌تواند
تو را زیبا کند مثل سپاسگزارم،
کلمه می‌تواند
تو را پیش ببرد مثل ایمان دارم،
کلمه می‌تواند تو را آغاز کند مثل:
از همین لحظه شروع میکنم.
از همین نقطه تغییر میکنم.
از همین دم طرحی نو می‌زنم.
می‌توانم، می‌خواهم، می‌شود
خود را آغاز کن دوست خوبم
یادتان باشد..!
اثر انگشت شما از زندگی
که به آن دست می‌زنید پاک نمی‌شود…❤
1 Liked
 این را می پسندند