اردیبهشت 13, 2016 از
مهم نیست
چقدر می مانی؛
ﻳک روز …
ﻳک ماه …
ﻳک ساﻝ …
"مهم کیفیت ماندن است"
بعضی ها در ﻳک روز ...
تمام دنیا را به تو هدﻳه می دهند
گاهی بعضی ها،
ﻳک عمر کنارت هستند...
اما جز درد،
هﻴچ چیز براﻳت ندارند...
و تا ته روحت را می خراشند...
بعضی ها ناب هستند…
و به تو لحظه هاﻯ ناب ترﻯ هدﻳه می دهند!
این بعضی ها مهم نیست چقدر بمانند؛
هر چقدر هم که زود بروند...
ﻳادشان و حس خوب بودنشان
تا همیشه هست...
1 Liked
 این را می پسندند