اردیبهشت 29, 2016 از
<p> </p>
<p style="font-family: 'Droid Naskh Regular', Tahoma; text-align: center; margin: 0px; line-height: 28px;">کپی نکنی نامرد روزگاری.<br />خدا<br />خدا<br />خدا<br />خدا<br />خدا<br />خدا<br />خدا<br />خدا<br />خدا<br />خدا<br />خدا<br />خدا<br />خدا<br />خدا<br />خدا<br />♥♥♥♥♥♥♥♥</p>
<p style="font-family: 'Droid Naskh Regular', Tahoma; text-align: center; margin: 0px; line-height: 28px;">دوســـــــــــــــــت داررررررررررررررررررررررم</p>
<p style="font-family: 'Droid Naskh Regular', Tahoma; text-align: center; margin: 0px; line-height: 28px;">♥♥♥♥♥♥♥</p>
<p style="font-family: 'Droid Naskh Regular', Tahoma; text-align: center; margin: 0px; line-height: 28px;">اینوبه اشتراک بزار وبدون قرار نیست پولی بهت برسه یا خبرخوشی<br />فقط ادمهایی رو الان تواین لحظه یادخداشون میندازی تا یادشون باشه خداهست!!!..........raz31</p>
<p style="font-family: 'Droid Naskh Regular', Tahoma; text-align: center; margin: 0px; line-height: 28px;"><img src="http://facesky.ir/file/attachment/2016/02/a05cabc87b2f0a0b323ffc8325d77805_view.jpg" alt="" /></p>
Posted in: اجتماعی