خرداد 7, 2016 از
<p> </p>
<p><span style="font-family: Tahoma; line-height: normal; text-align: justify; font-size: large; background color:rgb(235,229,207);">تو باشرافتی اگر…</span><br style=" color:rgb(51,51,51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: normal; text-align: justify; background color:rgb(235,229,207);" /><span style="font-family: Tahoma; line-height: normal; text-align: justify; font-size: large; background color:rgb(235,229,207);">آبروی دیگران را مانند آبروی خودت محترم بدانی.</span><br style=" color:rgb(51,51,51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: normal; text-align: justify; background color:rgb(235,229,207);" /><span style="font-family: Tahoma; line-height: normal; text-align: justify; font-size: large; background color:rgb(235,229,207);">تو آزادی، اگر…</span><br style=" color:rgb(51,51,51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: normal; text-align: justify; background color:rgb(235,229,207);" /><span style="font-family: Tahoma; line-height: normal; text-align: justify; font-size: large; background color:rgb(235,229,207);">خودت را کنترل کنی، نه دیگران را</span><br style=" color:rgb(51,51,51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: normal; text-align: justify; background color:rgb(235,229,207);" /><span style="font-family: Tahoma; line-height: normal; text-align: justify; font-size: large; background color:rgb(235,229,207);">تو مهربانی، اگر…</span><br style=" color:rgb(51,51,51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: normal; text-align: justify; background color:rgb(235,229,207);" /><span style="font-family: Tahoma; line-height: normal; text-align: justify; font-size: large; background color:rgb(235,229,207);">وقتی دیگران مرتکب اشتباهی میشوند، آنها را ببخشی.</span><br style=" color:rgb(51,51,51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: normal; text-align: justify; background color:rgb(235,229,207);" /><span style="font-family: Tahoma; line-height: normal; text-align: justify; font-size: large; background color:rgb(235,229,207);">تو شادی، اگر…</span><br style=" color:rgb(51,51,51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: normal; text-align: justify; background color:rgb(235,229,207);" /><span style="font-family: Tahoma; line-height: normal; text-align: justify; font-size: large; background color:rgb(235,229,207);">گُلی را ببینی و بخاطر زیباییش خدا را شکر کنی.</span><br style=" color:rgb(51,51,51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: normal; text-align: justify; background color:rgb(235,229,207);" /><span style="font-family: Tahoma; line-height: normal; text-align: justify; font-size: large; background color:rgb(235,229,207);">تو ثروتمندی، اگر…</span><br style=" color:rgb(51,51,51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: normal; text-align: justify; background color:rgb(235,229,207);" /><span style="font-family: Tahoma; line-height: normal; text-align: justify; font-size: large; background color:rgb(235,229,207);">بیش از آنچه نیاز داری نداشته باشی.</span><br style=" color:rgb(51,51,51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: normal; text-align: justify; background color:rgb(235,229,207);" /><span style="font-family: Tahoma; line-height: normal; text-align: justify; font-size: large; background color:rgb(235,229,207);">و دوست داشتنی هستی، اگر…</span><br style=" color:rgb(51,51,51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: normal; text-align: justify; background color:rgb(235,229,207);" /><span style="font-family: Tahoma; line-height: normal; text-align: justify; font-size: large; background color:rgb(235,229,207);">دردهایت تو را از دیدن دردهای دیگران کور نکرده باشد…</span><br style=" color:rgb(51,51,51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: normal; text-align: justify; background color:rgb(235,229,207);" /><span style="font-family: Tahoma; line-height: normal; text-align: justify; font-size: large; background color:rgb(235,229,207);">اگر چنین است</span><br style=" color:rgb(51,51,51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: normal; text-align: justify; background color:rgb(235,229,207);" /><span style="font-family: Tahoma; line-height: normal; text-align: justify; font-size: large; background color:rgb(235,229,207);">به بزرگیت افتخار کن….......raz31<img src="http://facesky.ir/file/attachment/2016/03/d5d733a18c59683f56a9bf90d0979119_view.jpg" alt="" /></span></p>
Posted in: اجتماعی
FA___HI__ME
˙·٠•●♥✿❤✰❤ܓ✿L❤I❤K❤Eܓ✿❤✰❤✿♥● •٠·˙ƸӜƷ