15 آذر, 1396 از
خیال در همه عالم برفت و بازآمد
که از حضور تو "خوشتر" ندید جایی را...!
#سعدى