خیال در همه عالم برفت و بازآمد
که از حضور تو "خوشتر" ندید جایی را...!
#سعدى