15 آذر, 1396 از
دلتنگم!
به چشم هايت بگو،
حرفی ندارند؟!
#عرفان_یزدانی