آبان 24, 2015 از
<p><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: tahoma; font-stretch: inherit; line-height: 15.3599996566772px; vertical-align: baseline; color:rgb(51,51,51); background color:rgb(239,253,255);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: small; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color:rgb(0,0,128);">کسانی که کتاب [ آسمانی ] را به آنها دادیم ،[و] آن را چنان که شایسته آن است می خوانند ، ایشان اند که به آن ایمان دارند . سوره مبارکه بقره ، آیه 121</span></span></span><br style=" color:rgb(51,51,51); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; background color:rgb(239,253,255);" /><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: small; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color:rgb(51,51,51); background color:rgb(239,253,255);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color:rgb(0,0,128);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: tahoma; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">در ماه رمضان قرآن بسیار تلاوت کنید . پیامبر اکرم (ص)</span></span></span><br style=" color:rgb(51,51,51); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; background color:rgb(239,253,255);" /><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: small; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color:rgb(51,51,51); background color:rgb(239,253,255);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color:rgb(0,0,128);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: tahoma; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">هرگاه فردی از شما دوست داشته باشد که با پروردگارش سخن بگوید ، قرآن بخواند . پیامبر اکرم (ص)</span></span></span><br style=" color:rgb(51,51,51); font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; line-height: 15.3599996566772px; background color:rgb(239,253,255);" /><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: small; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color:rgb(51,51,51); background color:rgb(239,253,255);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color:rgb(0,0,128);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: tahoma; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">از خواندن قرآن غافل مشو ؛ زیرا قرآن دل را زنده می کند و</span> </span></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: tahoma; font-stretch: inherit; line-height: 15.3599996566772px; vertical-align: baseline; color:rgb(51,51,51); background color:rgb(239,253,255);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: small; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color:rgb(0,0,128);">از فحشا وزشت کاری وستم بازمی دارد . پیامبر اکرم (ص)</span></span></span></p>