چه شد آن عهد قدیم و
چه شد آن یار ندیم
خون کند خاطر من
خاطرهِ عهد قدیم...
#شهریار