ĦѦღi∂ɛн(مدیر ارشد)
by on December 6, 2017
1 view
چه شد آن عهد قدیم و
چه شد آن یار ندیم
خون کند خاطر من
خاطرهِ عهد قدیم...
#شهریار
Topics: شهریار