√ باتوام ای دختر،♥
چرافکرمیکنی چون دختری بایدهمیشه غمگین باشی؟
♥♥
شکست خورده باشی؟♥
یادبگیر!!♥
که تودختری!!♥
یادبگیرکه کلاس بزاری!!♥
که نازکنی!!♥
اون خیلی بی جامیکنه توروناراحت کنه!!♥
خیلی بیخودمیکنه اشکتودراره!!♥
اصلابراچی به یه موجودمذکراجازه میدی شادیه
زندگیتوازت بگیره؟؟♥
این اسمش عشق نیس به خدا..،،..♥
خودتوگول نزن...♥
کسی که عاشق توباشه،،
هرگزنمیتونه غمتوببینه..♥
چه برسه به اینکه خودش عامل غمت باشه!!!♥
دخترباش!!♥
دخترونه نازکن!!♥
دخترونه فکر کن!!♥
دخترونه احساس کن!!♥
دخترونه استدلال کن!!♥
دخترونه زندگی کن!!♥
امابدون غم روبه اشتباهی توی فرهنگ دخترونه ی
توجادادن...♥
عاشق شو،،که زندگی کنی!!♥
اماحواست باشه،،
باحسای الکی که این روزابه عشق تعبیرمیشه...♥
♥♥
به زندگیت کوچکترین خدشه ای واردنکنی...♥