آذر 16, 2016 از
فرقے نمیکند
دختر باشی
یا پســــــــــر
همین که بادل کسی بازی نکنی
مـــــــــــردی
آرش 1345
:56: :56: :56: :56: :56: :56: :56: :56: