16 آذر, 1396 از
"تو" تقدیر منی ای"عشق"..
"اما"عقل میگوید:
بیا بگذر ز تقدیرت...
.
.
.
.
.
همین یک کارمان مانده...!
3 Liked
,  و 1 نفر دیگر خوششان آماده از این