5 آبان, 1396 از
برای اینکه بستنی در فریزر یخ نزند و فرم خود را حفظ کند آن را داخل کیسه نایلونی دربسته قرار دهید. دیگر قاشف شما هنگام برداشتن بستنی خم نخواهد شد😊