دی 15, 2016 از
<p><span style="font-family: Tahoma, Arial; text-align: -webkit-center; background color:rgb(250,250,250); color:rgb(102,102,102); font-size: small;"><strong>کسانی که زندگی خود را وقف بدست آورن منافع مادی و ثروت کرده اند<br /><br /> به شما خواهند گفت که احساس خوشبختی را در اموال خود نمی یابند.<br /><br /> خوشبختی هرگز انعکاس ثروتهای مادی یک شخص نیست، <br /><br />بلکه انعکاس ثروتهای معنوی و احساسی او است.<br /><br /> خوشبختی انعکاس تعداد روابط دوستانه ای است که هر کس می تواند داشته باشد،<br /><br /> انعکاس تعداد افرادی است که در طول زندگی خود توانسته خوشبخت و هدایت کند،<br /><br /> و نتیجه قدرشناسی از داشته ها است و نه میزان نارضایتی از نداشته ها.<br /><br /> قدردان داشته هایتان در زندگی باشید<br /><br /> و تا می توانید در خوشبختی و هدایت دیگران تلاش کنید<br /><br /> و زندگیتان را بخاطر آنچه که هم اکنون هست دوست بدارید...</strong></span><br style=" color:rgb(17,17,34); font-family: Tahoma, Arial; text-align: -webkit-center; background color:rgb(250,250,250);" /><br style=" color:rgb(17,17,34); font-family: Tahoma, Arial; text-align: -webkit-center; background color:rgb(250,250,250);" /><br style=" color:rgb(17,17,34); font-family: Tahoma, Arial; text-align: -webkit-center; background color:rgb(250,250,250);" /><br style=" color:rgb(17,17,34); font-family: Tahoma, Arial; text-align: -webkit-center; background color:rgb(250,250,250);" /><br style=" color:rgb(17,17,34); font-family: Tahoma, Arial; text-align: -webkit-center; background color:rgb(250,250,250);" /><br style=" color:rgb(17,17,34); font-family: Tahoma, Arial; text-align: -webkit-center; background color:rgb(250,250,250);" /><br style=" color:rgb(17,17,34); font-family: Tahoma, Arial; text-align: -webkit-center; background color:rgb(250,250,250);" /><a style=" color:rgb(204,0,153); font-family: Tahoma, Arial; text-align: -webkit-center; background color:rgb(250,250,250);"><img class="image" style="max-width: 100%; border-width: initial; border-style: none;" src="http://gallery.avazak.ir/albums/meup14/20/naghashi/33%20naghashi/normal_22%20%283%29.jpg" alt="برای نمایش بزرگترین اندازه كلیك كنید" width="543" height="339" border="0" /></a></p>
Posted in: اجتماعی