خـوشبختی همون لحظه ایست که احساس می کنی خدا کنارت
نشسته و تو به احترامش از گناه فاصله می گیری ..