28 فروردین, 1396 از
به نظر مــــــن آدمــها دو دسته هستن :
یا از مــــــن پولدارترن که بهشون میگم مال مردم خور و …
یا بی پول ترن که بهشون میگم گشنه گدا و …
یا بهتر از مــــــن کار میکنن که بهشون میگم خرحمال و …
یا کمتر کار میکنن که بهشون میگم تنبـــــل و …
یا از مــــن سرسخت ترن که بهشون میگم کله خر و …
یا بی خیال ترن که بهشون میگم ببو و …
یا از مـــــن هوشیارترن که بهشون میگم پرافاده و …
یا ساده ترن که بهشون میگم هالــو و …
یا از مــــــن شجاع ترن که بهشون میگم بی کله و …
یا از مـــــــن محتاط ترن که بهشون میگم بی عرضه و …
یا از مـــــن دست و دل باز ترن که بهشون میگم ولخرج و …
یا اهل حساب و کتابن که بهشون میگم خسیس و …
یا از مـن بزرگترن که بهشون میگم گنده بگ و …
یا کوچیکترن که بهشون میگم فسقلی و …
یا از من مردم دار ترن که بهشون میگم بوقلمون صفت و …
یا رو راست ترن که بهشون میگم احمق …
کلا معیار هـمـه چیـــــز من هستم و نـه حقیقت
نیمی از عمـر را به تمسخر آنچه دیگران به آن اعتقاد دارند می گذرانیم
نیمی دیگر را در اعتقـاد به آنچه دیگران به تمسخر می گیرند…!