5 آبان, 1396 از
موقع سرخ کردن سبزی ۱حبه سیر درون آن بیندازید.
🔹 اگر به رنگ قرمز در آمد میزان مسمومیت آن روغن بسیار بالاست و اگرسفید ماند مرغوب است.