28 فروردین, 1396 از
یادمان باشد اگر مردی شلوار جین را با کفش مـردانه می پوشد،به مـا ربطـی ندارد
اگر زنی با کفش پاشنه بلند برای پیاده روی آمد،به مـــا ربطی ندارد
اگر پسـری زیر ابروی خود را برداشت،به مـا ربطی ندارد
اگر دختــــــری قبل از سردشدن هوا و بارندگی بوت پوشید،به مــا ربطی ندارد
اگر کسی لباسی با طرح خاص را به تـن کرد،به مـا ربطی ندارد
اگر در خانه همسایه زیاد رفت و آمـد می شود،به مــا ربطی ندارد
اگر کسی موی خود را مدل خاصی کوتاه می کند،به ما ربطی ندارد
اگر کسی روی بدن خود خالکوبی می کند،به ما ربطی ندارد
اگر کسی ریش یا سیبیل دارد،به مـا ربطی ندارد
اگر کسی اضافه وزن دارد یا اندامش متناسب نیست ،به ما ربطی ندارد
اگر کسی به موسیقی سبکـ خاصی گوش میدهد،به ما ربطی ندارد
و در کـل اگر کسی به شیوه خودش زندگی می کند و به کسی صدمه نمیزند به ما ربطی ندارد
اما اگر کسی نیازمند کمکـ است، چه مادی چه معنوی به ما مربوط است،
یاد بگیریم به حریم خصوصی دیگران احترام بگذاریم
و از قضـاوت و دخالت بی جـا در زندگی انسان ها اجتناب کنیم…
یادمان باشـــــد :
دخالت ممنوع !
امیرطاها
همه رو قبول ...آم ما اون پسره اگع زیر ابروشو برداره ...این مشت فضول من ناخوداگاه فکشو بر میداره ...خو بمن چع فضوله دیگع ...!