17 آذر, 1396 از
خدايــــــــا.....
زندگي ام
مانند حرف" پسر بچه" ايــــــــست
که گريـــــــــــه کنان
به مادرش مــــي گــــــفت :
هـــــــــم "ميزني"
هــــــــــم "ميگي" گريــــــه نکن؟