وقتى ردپاى محبت خویش رادرقلب کسى باقى بگذارى
بیشتر از حاضرین، حاضر خواهى بود
حتى اگراز دیده غایب باشى …