آبان 24, 2015 از
<p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-stretch: inherit; line-height: 15.3599996566772px; vertical-align: baseline; color:rgb(51,51,51); background color:rgb(239,253,255);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: Verdana; font-size: x-large; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color:rgb(255,0,0);">الهی!</span></p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-stretch: inherit; line-height: 15.3599996566772px; vertical-align: baseline; color:rgb(51,51,51); background color:rgb(239,253,255);"> </p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-stretch: inherit; line-height: 15.3599996566772px; vertical-align: baseline; color:rgb(51,51,51); background color:rgb(239,253,255);"> </p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-stretch: inherit; line-height: 15.3599996566772px; vertical-align: baseline; color:rgb(51,51,51); background color:rgb(239,253,255);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: Verdana; font-size: large; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color:rgb(0,102,0);">ای دور از نظر و ای نیکو حضر و ای نیکوکار نیک منظر..ای دلیل هر برگشته و ای راهنمای هر سرگشته..</span></p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-stretch: inherit; line-height: 15.3599996566772px; vertical-align: baseline; color:rgb(51,51,51); background color:rgb(239,253,255);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color:rgb(0,102,0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: Verdana; font-size: large; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">ای چاره ساز هر بیچاره و ای آرنده هر آواره..ای جامع هر پراکنده و ای رافع هر افتاده...</span></span></p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-stretch: inherit; line-height: 15.3599996566772px; vertical-align: baseline; color:rgb(51,51,51); background color:rgb(239,253,255);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color:rgb(0,102,0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: Verdana; font-size: large; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">  </span></span></p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-stretch: inherit; line-height: 15.3599996566772px; vertical-align: baseline; color:rgb(51,51,51); background color:rgb(239,253,255);"> </p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-stretch: inherit; line-height: 15.3599996566772px; vertical-align: baseline; color:rgb(51,51,51); background color:rgb(239,253,255);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: small; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color:rgb(0,102,0);">               <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: x-large; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">  </span></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: Verdana; font-size: x-large; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color:rgb(0,0,204);"> دست ما گیر ای بخشنده بخشاینده...</span></p>