وقتی خـــدا بخواد
بزرگــــــی آدمـی رو اندازه بگیره !
متر رو به جای قـــــــدش، دور قلبـــــــــش میگیره