5 اردیبهشت, 1396 از
قبیله هنگامی که تورادیدم پیدابودکه ازقبیله ی دیگرهستی ازقبیله عشق ازقبیله آسمان دیدگانترادرخورشیدونگاهت رادرماه خواندم.من ازپنجره ی چشمان توباآسمان آشناشدم وبه ستارگان سلام دادم.اینک تنهاکسی که دردلم جای داردفقط توهستی.توهمیشه زنده بادنام تو.
roza-rezvani
خخخخ ممنون ازهر2تان
ĦѦღi∂ɛн(مدیر
خخخخخخخخخخخخخ خواهش