آبان 25, 2015 از
<p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-stretch: inherit; line-height: 15.3599996566772px; vertical-align: baseline; color:rgb(51,51,51); background color:rgb(239,253,255);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: large; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">دستانش از فشار زیاد کار زبر و ضمخت شده اند</span></p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-stretch: inherit; line-height: 15.3599996566772px; vertical-align: baseline; color:rgb(51,51,51); background color:rgb(239,253,255);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: large; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">  دلش نمی آید دست نوازش بر سر و صورت ظریف کودکانش بکشد</span></p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-stretch: inherit; line-height: 15.3599996566772px; vertical-align: baseline; color:rgb(51,51,51); background color:rgb(239,253,255);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: large; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">  همه فکر میکنند احساس ندارد .</span></p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-stretch: inherit; line-height: 15.3599996566772px; vertical-align: baseline; color:rgb(51,51,51); background color:rgb(239,253,255);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: large; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"> ولی هیچکس نمیتواند شرافت او را وصف کند .</span></p>
<p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-stretch: inherit; line-height: 15.3599996566772px; vertical-align: baseline; color:rgb(51,51,51); background color:rgb(239,253,255);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: large; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">  او یک پدر است .</span></p>