آبان 25, 2015 از
<p>عارفی را گفتند:</p>
<p>دنیا را چگونه می بینی؟</p>
<p>گفت:</p>
<p>آنچنان که بدون رضایت من</p>
<p>برگی از درخت نمی افتد!!</p>
<p>گفتند :</p>
<p>مگر تو خدایی؟</p>
<p>گفت :</p>
<p>نه!</p>
<p> </p>
<p>راضی ام به رضای خدا....</p>