11 فروردین, 1396 از
نیکوکاری چیست
ـ الاِحْسانُ مَحَبّةٌ:
احسان و نیکی محبت است.
ـ الاِحْسانُ رَأسُ الْفَضْلِ:
احسان اساس فضیلت و خوبی هاست
ـ البرُّ عَمَلٌ صالِحٌ:
نیکی عملی پسندیده است.
ـ البِرُّ غَنیمةُ الحازِم :
احسان و نیکی غنمیت دوراندیش است.
ـ الاِحْسانُ ذُخرٌ وَ الکریمُ مَنْ حازَهُ :
نیکی کردن سرمایه انسان است و بزرگوار کسی است که آن را به دست آورد.
ـ البِرُّ عَمَلٌ مُصْلِحٌ :
عمل نیک اصلاح کننده است.
ـ الاِحْسانُ غَنَمٌ:
نیکی کردن غنیمت است.
ـ کُلُّ مَعروفٍ اِحْسانٌ:
هر کار خوبی احسان و نیکی است.
ـ البَشاشةُ احسانٌ
گشاده رویی احسان است.
ـ البِرُّ ما سَکَنَتْ اِلَیْهِ نَفْسُکَ وَ اَطْمَأَنَ اِلَیْهِ قَلْبُکَ:
نیکوکاری آن است که نفست با انجام آن آرام گیرد و قلبت بدان اطمینان یابد.