آبان 29, 2015 از
<div id="js_blog_entry100447" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; word-wrap: break-word;">
<div class="blog_content" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">
<div id="js_blog_edit_text100447" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">
<div class="item_content item_view_content" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">
<p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: medium; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">کفاشی میکرد.کارشو دوست داشت.همه مشتریاش ازش راضی بودن.تومحل همه دوسش داشتن.به کسی بدی نکرده بود.خیلی امام زمانشو دوست داشت.<br />یه روز داشت کفاشی میکرد،که امام زمان میگه:عبدالکریم،کفشهای من نیاز به وصله دارن برام میدوزی؟ <span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: small; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><br /><br />عبدالکریم جواب میده،چشم آقا جان ولی اجازه بدهید،اول کفشهای مردمو بدوزم بعد. <br /><br />امام زمان برای بار دوم میگوید عبدالکریم کفش های من نیاز به وصله دارن بدوز.</span><br /><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color:rgb(0,0,255);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color:rgb(0,0,0);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: 10pt; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 40px; vertical-align: baseline;">بازم هم عبدالکریم همان پاسخ را میدهند</span></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: 10pt; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 40px; vertical-align: baseline;">.</span></span><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: 10pt; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 40px; vertical-align: baseline;"><br />برای بار سوم امام زمان می فرمایند عبدالکریم کفش های منو برام بدوز</span>.<br />این بار عبدالکریم میگه:آقاجان اجازه بده اون جمالتو بیشتر نگاه کنم.یه دل سیر ببینمت.میترسم عمرم کفاف نده دیگه ببینمت.<br />امام زمان هر هفته سر میزد به مغازه عبدالکریم و اونو ملاقات میکرد.یه روز به عبدالکریم میگه اگه یک هفته منو نبینی چه میکنی؟<br />عبدالکریم میگه،اقا قطعا دق میکنم.</span></p>
<div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><a style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color:rgb(59,89,152); outline: 0px;" href="http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fmaktabolabbasteh.mihanblog.com%2Fpost%2F54&ei=NbWSVNP-CNPcase9gpgG&bvm=bv.82001339,d.d2s&psig=AFQjCNFGBDDmjaPGHV8pxwlzbkZZDXsIXw&ust=1418987040783627" rel="nofollow"><img style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; max-width: 400px;" src="http://s3.picofile.com/file/7486880856/284544_424579694244164_1934006000_n.jpg" alt="" width="480" height="367" /></a></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"> </div>