11 فروردین, 1396 از
افزایش چاقی در سراسر جهان به یک معضل سلامتی تبدیل شده است و همچنین میلیونها نفر در سراسر جهان به کم خونی فقر آهن مبتلا میباشند. از این رو مطالعات بسیاری به بررسی ارتباط بین وضعیت آهن و چاقی در کودکان و بزرگسالان پرداخته اند.
استفاده از اطلاعات 30بررسی آزمون تغذیه وسلامت تعیین کرد که کودکان آمریکایی دارای اضافه وزن ، 2 برابربیشتر نسبت به افراد نرمال دارای کمبود آهن هستند.
wenzel و همکارانش بطور غیر منتظره مشاهده کردند که میانگین غلظت آهن سرم درافراد چاق بطور معنی داری در مقایسه با نوجوانان غیر چاق کمتر است.
نتیجه گیری:
بنابر نتایج ، در اغلب مطالعات میزان آهن خون در افراد چاق نسبت به افراد با وزن نرمال کمترمیباشد.