آذر 25, 2015 از
<p>گفتا شبی به سوی خود دلدارم </p>
<p>گفتم که ز رنگ بوی تو بی زارم</p>
<p>گفتا نکند دوتا شده شلوارت</p>
<p>گفتم پ ن پ فقط تو رو دوس دارم@!</p>