23 دی, 1396 از
هیچ بیشه ای بی خاطره نیست
از هم آغوشی با بادها
و هیچ جنگلی عاشق نشده
مگر با بوسه های باران
تنها منم
که زنده مانده ام
در هوای تو
بی آنکه بپیجد
نفس هایت
در نفس هایم ...
#احمد_شاملو
2 Liked
 خوششان آماده از این
Hamid
هیچ بیشه ای بی خاطره نیست ...
علی