بهمن 13, 2015 از
پيغمبرقسم يادکرد اگرميان پيروان ماطالب حاجتی باشد،خدابه واسطه خواندن حديث کساءدراولين جمعه ماه صفر؛بر آورده مي كند؛جمعه 22آبان اول صفر التماس دعا