20 بهمن, 1396 از
کسی که حاصل فردا شناخت بر امروز
نیست دل که اگر بست کودک دینه است
2 Liked
و  خوشش آمده
reyhan(ناظرارشد)
لایک
REZA
ممنونم
علی
REZA
ممنونم