20 بهمن, 1396 از
کسی که حاصل فردا شناخت بر امروز
نیست دل که اگر بست کودک دینه است
2 Liked
 خوششان آماده از این
reyhan(ناظر ارشد)
لایک
REZA
ممنونم